מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין הינו אחד מאבני הפינה החשובים ביותר בכל עסקת נדל"ן. זאת מכיוון, כי הסכומים הכרוכים בתשלום מיסים בעסקאות מקרקעין, יכול להגיע לסכומים עצומים ולהוות חלק ניכר משווי ומהמחיר העסקה.

היטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום הנדרש מבעל הזכויות במקרקעין על ידי הוועדה המקומית, אשר אישרה תכנית, הקלה או שימוש חורג, ואישור זה הביא לעליית שווי ערך המקרקעין. כל תכנית אשר מוסיפה זכויות או מאפשרת זכויות שימוש נרחבות יותר, הינה תכנית משביחה וטמונה בתוכה חיוב בהיטל השבחה.

חובה תשלום היטל ההשבחה חלה על המוכר, שהינו בעל המקרקעין בעת אישור התכנית המשביחה.

משרדנו מתמחה בהפחתת היטלים מסוג זה. מומלץ ליצור עמנו קשר בעת קבלת דרישת תשלום היטל ההשבחה, ובעזרת הידע והניסיון הרב שיש ברשותנו נגיש מטעמך שומה נגדית, שבאמצעותה נערער על גובה היטל ההשבחה.

במהלך השנים הפחתנו בצורה ניכרת ואף ביטלנו ללקוחותינו את מלוא תשלום היטל ההשבחה הנדרש מהוועדות המקומיות.

מס רכישה

מס רכישה מוטל על כל רוכש זכות במקרקעין, המס הינו מס יחסי ומוטל בהתאם לשווי הרכישה. הקונה נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס (בדירות מגורים בשיעור מדורג), אשר משולם לרשות המיסים.

פעמים רבות, מיסוי מקרקעין אינו מכיר במחיר העסקה וקובע כי המחיר הינו גבוה יותר וכתוצאה מכך גובה המס גדל. במקרים אלו, אנו נדרשים לערוך שמאות עבור משרד עו"ד המטפל לצורך קביעת שווי הנכס או בדיקת סבירות המחיר המוצהר.

מס שבח

מס שבח מקרקעין הוא מס המוטל על רווח הון הנובע ממכירת מקרקעין בישראל או מכירת מניות באיגוד מקרקעין. המקור החוקי למס זה הוא חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, המוכר בציבור כחוק מס שבח כשמו הקודם של חוק זה. סוג מס זה הוא פיתוח ישראלי ייחודי היוצר הבחנה בין מיסוי רווח הון הנובע ממקרקעין בישראל לרווח הון הנובע מנכסים אחרים.

המס בוחן את השבח (רווח) שנוצר לאדם בעת ביצוע עסקה, דהיינו התמורה אותה הוא מקבל (או במקרים חריגים התמורה אותה הוא אמור לקבל בהתאם לשווי השוק של הנכס) אל מול המחיר ששילם בעת רכישת הנכס והשבחות אשר בוצעו במהלך תקופת ההחזקה בנכס בניכוי פחת.

 

פעמים רבות, מיסוי מקרקעין אינו מכיר במחיר העסקה וקובע כי המחיר הינו גבוה יותר וכתוצאה מכך גובה המס גדל. במקרים אלו, אנו נדרשים לערוך שמאות עבור משרד עו"ד המטפל לצורך קביעת שווי הנכס או בדיקת סבירות המחיר המוצהר.

דמי רכישה לפי החלטה 1591

עד לשנים האחרונות, העברת זכויות בנחלה היתה מותנית בקבלת הסכמתה של רשות מקרקעי ישראל, בכפוף לתשלום דמי הסכמה, אשר משלם בעל הזכויות בנחלה בגין עסקת המכר.

תשלום זה היה התשלום המשמעותי ביותר החל על בעל הזכויות, ומהווה כשליש מעליית ערך הקרקע של הנחלה.

 

בשנים האחרונות, בעת העברת זכויות בנחלה רשות מקרקעי ישראל, מחייבת את המתיישב לבצע היוון של חלקת המגורים לפי החלטה 1591.

הליך זה, הינו מורכב מאוד ומצריך הגשת מסמכים מרובים לרשות לרבות תכנית מדידה מעודכנת לפי הוראות רמ"י, טופס מידע תכנוני ועוד.

לאחר השלמת המסמכים וקבלת אישורים של כל המחלקות ברמ"י, שמאי הרשות מבצע חוות דעת שמאית לעניין תשלום דמי הרכישה.

חוות הדעת של השמאי, מתבצעת על פי הוראות/הנחיות רמ"י וכתוצאה מכך ערך הנכס אשר נקבע על ידי שמאי הרשות עתיד להיות גבוהה מאוד.

משרד מתמחה הן בהגשת השגות על שומות רשות מקרקעי ישראל והן בביצוע ההליך ברשות מקרקעי ישראל.

יובהר, כי למשרדנו קיים ידע נרחב ומאגר עסקאות מרובה במגזר החקלאי וכתוצאה מכך עתיד לבצע הפחתות משמעותיות בתשלום הנדרש על ידי רשות מקרקעי ישראל.

חשוב מאוד לבצע את ההשגה על ידי שמאי מקרקעין המתעסק במגזר החקלאי

דמי היתר

רשות מקרקעי ישראל, גובה מחוכר דמי היתר עבור מימוש הזכויות בקרקע שלא הוענקו לחוכר לפי חוזה החכירה שבידו. דמי ההיתר נגבים במקרים של תוספת בנייה, שינוי ייעוד ופיצול מגרש.

דמי היוון

לחוכר ניתנת הזכות להקדים את תשלום יתרת דמי החכירה העתידים שיש עליו לשלם, ע"י היוונם ותשלומם כיום באופן חד פעמי. ההיוון מהווה בעצם פטור מדמי חכירה שנתיים ומאפשר בתשלום אחד לקבל את הזכויות על קרקע מוחכרת.